دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کلینیکها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 


               ایام هفته

درمانگاه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

مامایی

دکتراسماعیلی

30/13-8:30

دکترکربلائی

30/13-8:30

دکتر پوراعظمی

16-30/13

دکتر حیدری کهن

-118:30

دکتر میرزایی

13:30-11

دکتر هدایتی

15-13:30

دکتر  امیری

 11-8:30

دکتر انوری

13:30-11

دکتر هدایتی

15-13:30

دکتر قدس

30/13-8:30

دکتر پوراعظمی

16-30/13

دکتر هدایتی

30/13-8:30

زنان و زایمان

دکترقدس

11-9

دکتر امیدوار

16:30-11

دکتر امیری

دکترانوری

12-9

(یک هفته درمیان)

دکتر اسماعیلی

11-8:30

دکترحیدری کهن

30/13-11

دکتر میرزایی

 13:30-10

دکتر هدایتی

16:30-13:30

دکتر کربلایی

11-8:30

دکترهدایتی

14-11

دکتر پوراعظمی

16-13:30

دکترپوراعظمی

 30/12-9

جراحی عمومی

دکتر بیاتی 11-9

دکترکاردان13-9

دکتر شکری12-9

  دکتر وحدت12-9      

دکتر مشرقی11-9

دکتر بیاتی11-9

دکتر وحدت12-9

دکترشکری12-9

دکتر کاردان12-9

دکتر کاردان

12-9

فوق تخصص جراحی زیبایی

دکتر فدایی 15-30/13

دکتر فدایی12-9

ارولوژی

دکتر قادریان 11-8

دکتر رحمانی زاده 11-8

دکتر قادریان11-8

دکتر رحمانی زاده   11-8

دکترقادریان 11-8

دکتر رحمانی زاده    11-8

پوست

دکتر بهروزی 

  30/11-30/7

دکتر بهروزی

    30/11-30/7

دکتر بهروزی         9-30/7

دکتر بهروزی  

 30/11-30/7

دکتر بهروزی

 30/11-30/7

دکتر بهروزی  

   30/11-30/7

گوش حلق بینی

دکتر ربیعی11-9

دکتر محمودی 16-14

دکتر ربیعی11-9

قلب و عروق

دکترمنشی زاده      12-30/8

دکتر خسروی نژاد  12-8

دکتر طالب نژاد12-9

دکتر جوان    12-8

دکتر طالب نژاد 12-8

دکتر بهارئ 12-8

دکتر جوان 12-8

قلب (بعدازظهر)

دکتر بهاری 16-12

دکتر منشی زاده 16-14

داخلی

دکتر گل دربر 11-8

   دکترعباسی14-30/10

دکتر بنا زاده11-8

دکتر کوثری 11-8

دکتر کوثری 11-8

دکتر گل دربر11-8

دکترعباسی18-16

دکتر بناءزاده 11-8

دکتر عباسی               14-30/10

دیابت

دکتر بنا زاده 11-8

دکتر بناءزاده-دکتر کوثری11-8

دکتر گل دربر)عصر)      16-12

دکتر بنا زاده 11-8

دکتر کوثری 11-8

دکترعباسی18-16

دکتر گل دربر11-8

دکتر کوثری 11-8

دکتر بنا زاده 11-8(یک هفته در میان)

داخلی خون -سرطان

دکتر حمیدی زاده

15:30-14

دکتر حمیدی زاده 15:30-14

مغز و اعصاب

---

دکترفریور          

11-30/7

دکترفریور            

11-30-7

------

دکترفریور       

    11-30-7

اطفال

دکتر متقی

12-30/8

دکتر توانا

12-30/8

دکتر محتاط         

  12 -30/8

دکتر متقی

12-30/8

دکتر محتاط

12-30/8

دکتر توانا

 12-30/8

اطفال(عصر)

دکتر توانا 16-13

دکتر توانا  16-13

نوزادان (فوق تخصص)

دکتر  ناصری12-30/9

دکتر  ناصری12-30/9

دکتر  ناصری12-30/9

عفونی

دکتر حلاجی12-9

دکتر محمدی12-9

دکترحلاجی12-9

دکتر محمدی12-9

دکتر حلاجی12-9

دکتر حلاجی12-9

طب سنتی

دکتر منوچهریان14-12:30

دکتر منوچهریان     14-12:30

ارتوپدی

دکتر لک16-14

دکتر اسدی14-30/12

دکتر سروش

9/30-30/7

دکتر لک16-14

چشم

دکتر صابر12-9

دکتر روشنی 16-14

دکتر آقائی30/9-12

دکتر روشنی16-14

دکتر صابر             12-9

دکتر غیاثیان        12-9

    دکتر صداقت           12-30/9

           دکتر روشنی16-14

دکتر میرآفتابی  12-9

دکتر صابر12-9

دکتر روشنی16-14

---

روانشناس

خانم موسوی17-14

خانم موسوی17-14

خانم موسوی17-14

خانم موسوی17-14

تغذیه (کارشناس)

خانم انوری10-12

---

---

---

خانم انوری10-12

---

شنوایی سنجی (کارشناس)

خانم نورعلیزاده8-12

خانم نورعلیزاده8-12

خانم نورعلیزاده8-12

خانم نورعلیزاده8-12

خانم نورعلیزاده8-12

خانم نورعلیزاده8-12

توجه :برای گرفتن نوبت  درمانگاه ارتوپدی صبح مراجعه بفرمایید.


دفعات مشاهده: 101 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر