بیمارستان لولاگر- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

آدرس : تهران – خیابان خوش – بین آذربایجان و دامپزشکی – بیمارستان لولاگر

شماره تماس : 66835000-021   64033333-021    64033209-021   

شماره دورنگار : 66879611-021

برخی از تلفنهای مرکز درمانی بیمارستان لولاگر 

ریاســت و مـدیـریت

ریاست و مدیریت

021-64033000

216-217  داخلی

نمابر

66879611

امــور مــالی

رئیس حسابداری

66830008 – داخلی 206

درآمد

218-227

ترخیص

304

اعتبارات

214

رسیدگی

286

صدور چک

274

مامور بیمه

276

امــور اداری

رئیس امور اداری

66380083

دبیرخانه

205

کارگزینی

272-273

بایگانی

316

دفتـر پرســتاری

مدیره پرستاری

66879612 - 265

منشی دفتر پرستاری

278

سوپروایزر

287

اداره آمار و مدارک پزشکی

مسئول مدارک پزشکی

306

مدارک پزشکی

213

پذیرش

231

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان لولاگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=39.8864.49030.fa
برگشت به اصل مطلب