نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

رئیس امور اداری

جناب آقای محمود قائمی

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق اجرائی:

1-مسئول کارگزینی بیمارستان لولاگر

2-مسئول امور قراردادها بیمارستان لولاگر

3-مسئول امور اداری بیمارستان لولاگر

4-سرپرست مدیرپشتیبانی بیمارستان لولاگر

5-مسئول کارگزینی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

6-مسئول خدمات مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

7-سرپرست واحد پشتیبانی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

Template settings