نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

مسئول واحد تجهیزات پزشکی:

سرکار خانم مهندس دل آرا باطبی

شماره تماس:02164033309

Template settings