نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

سرکار خانم دکتر سپیده هراتی
ریاست بیمارستان

پزشک متخصص طب اورژانس

سوابق اجرائی:

1-معاون درمان بیمارستان لولاگر

2-مسئول فنی بیمارستان لولاگر

 

Template settings