نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

سوپروایزر آموزشی بیمارستان لولاگر

سرکار خانم سیده طاهره قاسمی نژاد

سوابق تحصیلی:

کارشناس پرستاری

کارشناس ارشد مراقبت پرستاری ویژه

سوابق اجرائی:

1-سوپروایزر آموزشی بیمارستان لولاگر

2-سوپروایزر بالینی بیمارستان لولاگر

3-سوپروایزر آموزش به بیمار بیمارستان لولاگر

4-پرستار بخش CCU

5-رابط آموزش کارکنان بیمارستان لولاگر

6-مسئول بهبود کیفیت بیمارستان لولاگر

7-ناظر آزمایشگاه بیمارستان لولاگر

Template settings