نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

سوپروایزر آموزش به بیمار

سرکار خانم فاطمه احمدی

سوابق تحصیلی:

کارشناس پرستاری

سوابق اجرایی:

1-سرپرستار بخش

2-سوپروایزر بالینی بیمارستان لولاگر

3-سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان لولاگر

4-پرستار بخش NICU

5-پرستار بخشCCU

Template settings