نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

سوپروایز بالینی

سرکار خانم فاطمه فاطمی حفظ آباد

کارشناس پرستاری

سوابق اجرائی:

1-سرپرستار بخش اتاق عمل بیمارستان لولاگر

2-سوپروایزر بالینی بیمارستان لولاگر

3-کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان لولاگر

4-پرستار بیمارستان مدائن ،ساسان و لقمان حکیم


سوپروایزر بالینی

سرکار خانم ملیحه قنبری

کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

1-سرپرستار بخش ICU بیمارستان لولاگر

2-سرپرستار بخش اطفال بیمارستان لولاگر

3-سوپروایزر بالینی بیمارستان لولاگر

4-پرستار بیمارستان لولاگر،مدرس ساوه،ولیعصر ناجا


سوپروایزر بالینی

سرکار خانم پروین احیایی

کاردان اتاق عمل

کارشناس پرستاری

کارشناس ارشد سلامت جامعه(رتبه اول،استعداد درخشان)

سوابق اجرائی:

1-سوپروایزر بالینی بمیارستان لولاگر

2-سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان لولاگر

3-دبیر کمیته کنترل جمعیت و بارداری

4-پرستار بخش زنان،CCU ،بیمارستان لولاگر و باهنر

5-کارشناس اتاق عمل بیمارستان لولاگرو باهنر

6-مدرس دوره های:امدادگری،زبان انگلیسی دوره های کودکان،مهارتهای فرزندپروری،دین و تربیت قرآنی

7-عضو فعال بسیج جامعه پزشکی و انجمن پرستاری

 

 

 

 

Template settings