نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

 

سوپروایزر جانشین مترون

سرکار خانم ناهید نجفیان

سوابق تحصیلی:

کارشناس پرستاری

سوابق اجرائی:

1-سوپروایزر صبح بیمارستان لولاگر

2-سوپروایزر جانشین مترون بیمارستان لولاگر

3-مسئول بهبود کیفیت بیمارستان لولاگر

4-پرستار بخش ICU بیمارستان لولاگر

5-مسئول خدمات بیمارستان لولاگر

6-مسئول حفاظت فردی بیمارستان لولاگر

7-مسئول نیروی انسانی بیمارستان لولاگر

8-سرپرستار بخش جراحی بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم

9-سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم 

10-مسئول درمانگاه بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم 

Template settings