نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 سوپروایزر کنترل عفونت

سرکار خانم آرزو معینی

سوابق تحصیلی:

کارشناس پرستاری

سوابق اجرائی:

1-سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان لولاگر

2-کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان لولاگر

3-پرستار بخش اورژانس بیمارستان لولاگر

4-پرستار بخش اطفال و نوزادان بیمارستان لولاگر

5-پرستار بخش NICU بیمارستان لولاگر

6-مربی بهداشت سنجش مدارس ابتدایی

7-سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان لولاگر

8-مسئول فرهنگی بسیج بیمارستان لولاگر

9-عضو گروه جهادی بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایران

Template settings