نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

روزه داری و دارو درمانی:

/uploads/39/2023/Mar/15/پمفلت روزه داری و دارو درمانی.pdf

مصرف دارو ها در ماه مبارک رمضان:

/uploads/39/2023/Mar/15/پمفلت مصرف داروها در ماه رمض.pdf

مصرف داروها در هنگام روزه داری:

/uploads/39/2023/Mar/15/پمفلت مصرف داروها در هنگام روزه داری.pdf

توصیه های آموزشی در ماه مبارک رمضان:

/uploads/39/2023/Mar/15/توصیه های آموزشی ماه مبارک رمضان.pdf

Template settings