نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

مدیر بیمارستان

جناب آقای دکتر مجید امینی رورانی

--دکتری مدیریت

-کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی

-کارشناس پرستاری(بیهوشی)

-تکنسین پروتزهای دندانی

سوابق اجرائی:

1)مدیر بیمارستان های:

1-امام جعفر صادق (ع)

2-شهدای هفتم تیر

3-امام سجاد(,ع)

4-شهید باهنر

5-شهید مدنی

6-شریعتی

7-روزبه

8-آرش

9-مجتمع بیمارستانی امام علی(ع)

10-شهدای یافت آباد

11-امام حسین (ع)

12-لولاگر

2)ریاست بیمارستان شریعتی کرج

3)مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی البرز

4)کارشناس نظارت بر درمان

5)کارشناس مسئول نظارت بر درمان

6)کارشناس بودجه

7)کارشناس و دبیر ستاد اشتغال دانشگاه

8)سرپرست بیمارستان های صحرائی در مراسم اربعین (در کشور عراق)

9)ارزیاب ارشد وزارت بهداشت

 

Template settings