نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

مدیر درمان

جناب آقای محمد یدالهی میدانی

سوابق تحصیلی:

کارشناس پرستاری

سوابق اجرائی:

1-پرستار اورژانس بیمارستان لولاگر

2-مدیر بحران بیمارستان لولاگر

3-مدیر درمان بیمارستان لولاگر

4-دبیر کمیته خطر،حوادث و بلایا

5-دبیر کمیته ی اقتصاد و درمان بیمارستان لولاگر

6-مسئول رسیدگی به شکایات واحد درمان

7-عضو داوطلب بحران دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

Template settings