نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

نوبت دهی  درمانگاه بیمارستان لولاگر به دو صورت امکان پذیر می باشد:

نوبت دهی با استفاده از تماس با تلفن :02166898183

همچنین با مراجعه به لینک https://lolagarnobat.iums.ac.ir/QueueWeb

امکان پذیر می باشد.

Template settings