نوبت دهی  درمانگاه بیمارستان لولاگر به دو صورت امکان پذیر می باشد:

نوبت دهی با استفاده از تماس با تلفن :02166898183

همچنین با مراجعه به لینک http://84.241.46.132:8080/QueueWeb/Queue/FromTheSpec

امکان پذیر می باشد.

Template settings