بیمارستان لولاگر- بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
بهبود کیفیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/25 | 
فهرست فرایندهای اصلی بیمارستان لولاگر
  • فرایند پذیرش بیماران
  • رسیدگی به شکایات در بیمارستان لولاگر بعد از ارتقاء
  • فرایند ترخیص بیمار
  • فرآیند ارجاع بیماران
  • فرآیند اعزام بیماران
  • انجام اقدامات پاراکلینیک درون مرکز
  • فرآیند ارائه خدمات سرپایی در درمانگاه
  • ارائه خدمات اورژانسی

دستوالعملهای کلی :

روشهای اجرایی :

سیاستهای اصلی بیمارستان :

جدول کدهای اظطراری :
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان لولاگر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=39.34784.60273.fa
برگشت به اصل مطلب